Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské služby

V rámci zkvalitnění služeb poskytovaných rodičům a žákům školy nabízíme kvalitní poradenské služby. Žáci mohou využít služeb výchovného poradce a také metodika prevence sociálně patologických jevů.

Výchovný poradce

1. stupeň2. stupeň
Mgr. Martina KlimešováMgr. Klára Koudelková
Konzultační hodiny:pondělí 8.45 – 9.30 nebo po předchozí dohoděúterý 8.55 – 9.40 nebo po předchozí dohodě
Místo:Sborovna prvního stupně, 2. patrokabinet výchovného poradenství, 1. patro
Telefon:přes kancelář školypřes kancelář školy
E-mail:klimešová@zszliv.czkoudelkova@zszliv.cz

Výchovný poradce zajišťuje následující činnosti:

 • pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje se všemi pracovníky Školního poradenského pracoviště (metodikem prevence, asistententy pedagoga) , ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy
 • zajišťuje spolupráci s řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, dětský diagnostický ústav, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie)
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování Plánů pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomáhá nastavit pro žáky se speciálními vzdělávacími opatřeními vhodná podpůrná opatření
 • sleduje nadané žáky a pomáhá jim nastavit podpůrná opatření, resp. PLPP
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje poradenskou činnost pro vycházející žáky

Školní metodik prevence

Mgr. Klára Koudelková

 Kontakt: koudelkova@zszliv.cz

Úkoly školního metodika prevence

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče i vyučující
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • dále předává doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány místní samosprávy a správy, které danou problematiku mají v kompetenci, s dětským lékařem a PČR
 • v práci se snaží předávat nové poznatky a odborné informace podle aktuální potřeby i rodičům žáků školy
 • reaguje na osobní a rodinné problémy u žáků a snaží se o včasnou pomoc

Metodik se věnuje prevenci v oblastech:

 • závislostí na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku
 • gamblingu
 • záškoláctví
 • školního násilí
 • šikany a kyberšikany
 • všech forem vandalismu
 • školních krádeží
 • páchání trestných činů a přestupků
 • poruch příjmů potravy (bulimie, anorexie, obezita)
 • projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • působení sekt
 • prvních projevů syndromu týraného dítěte
 • zvládání nových a obtížných situací
 • sexuálně rizikového chování
 • nevhodných forem trávení volného času

Školní kariérový poradce

Mgr. Klára Koudelková

Služby kariérového poradce:

 • doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
 • podporuje žáky při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání
 • identifikuje nadání a potenciál každého žáka
 • podporuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice kariérové podpory
 • navrhuje systém kariérové podpory pro třídní učitele ve 4. až 9. ročníku
 • komunikuje s rodiči a provádí skupinové poradenství pro žáky a rodiče
 • podporuje žáky s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání
 • zajišťuje spolupráci s místními i krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce,
 • zajišťuje a realizuje exkurze a spolupráci s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti
 • zajišťuje distribuci přihlášek na střední školy
 • pomáhá s administrativou přihlášek, odvolání proti nepřijetí, zápisových lístků
 • podporuje žáky a rodiče při výběru středních škol
 • informuje o možnostech testování a dalšího profesního směřování žáků

Školní psycholog

Mgr. Aneta Klásková

Práce školního psychologa

 • bezodkladně řeší krizové situace, provádí krizovou intervenci 
 • poskytuje individuální poradenství, konzultuje s žáky aktuálně prožívané náročné situace
 • pomáhá řešit výchovné, kázeňské a osobní problémy žáků
 • poskytuje metodickou pomoc a psychologickou podporu rodičům a učitelům 
 • pracuje s třídními kolektivy, realizuje programy preventivního, intervenčního a sociometrického charakteru
 • spolu s výchovným poradcem nabízí pomoc žákům 8. a 9. tříd v rámci kariérového poradenství

Konzultační hodiny: Po – St, po předchozí dohodě

Místo: kabinet výchovného poradenství na 2. stupni ZŠ, 1. patro

Telefon: +420 731 565 282

E-mail: klaskova@zsliv.cz

Dokumenty

Dlouhodobý plán péče o nadané žáky

Plán prevence šikany

Minimální preventivní program

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků ZŠ a ZUŠ Zliv