Školní družina

Telefon: 739 120 916

Organizace školní družiny

Ranní provoz ŠD začíná v 6.00 hod. a končí předáním žáků vyučujícímu dopoledního
vyučování. Na ranní provoz se žák dostaví nejpozději v 7.30 hod. Po vyučování je ŠD
v provozu od 11.40 hod. do 16.00 hod. Vychovatelka po dobu přítomnosti žáka ve ŠD za
něj plně odpovídá.

Přijímání žáků

Žáci jsou přijímáni do ŠD na každý školní rok na základě řádně vyplněné přihlášky
podané zákonným zástupcem do naplnění kapacity 115 žáků. Tiskopis přihlášky je k dispozici
na webových stránkách školy: www.zszliv.cz. Údaje uvedené v přihlášce lze měnit pouze
písemně. K přijetí do ŠD není právní nárok. O přijetí do ŠD rozhodne ředitel školy podle
následujících kritérií:

 1. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku, jejichž přihláška byla doručena do
  podatelny (kanceláře školy) do 4. září 2023
 2. V případě, že kapacita ŠD není naplněna, jsou dále od 5. září 2023 přijímáni žáci 1.
  až 4. ročníku až do naplnění kapacity. Přednostně jsou přijímáni žáci dojíždějící, kteří po
  vyučování čekají na dopravní spoj.
 3. V případě, že kapacita ŠD stále není naplněna, jsou další žáci přijímáni v průběhu
  školního roku v pořadí podle data podání přihlášky.

Kromě žáků přijatých k pravidelné docházce lze k příležitostným činnostem přijmout
další nezapsané žáky, pokud aktuální počet v oddělení nepřesáhne 30.
Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu. Výše úplaty je stanovena
směrnicí ředitele školy na 150 Kč měsíčně, platí se jednou za celé pololetí na účet školy,
pokud není dohodnuto jinak, se splatností do 15. dne prvního měsíce.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu
nezaplacení úplaty nebo z důvodu hrubého porušování řádu ŠD.

Kompletní znění vnitřního řádu naleznete v dokumentech níže.

Dokumenty

Přihláška do školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny

Provoz školní družiny o prázdninách, přihláška