Vize školy

Vize školy vychází z její tradice, potřeb a aktuální společenské situace. Vize charakterizuje stav, ke kterému se škola chce přibližovat. Současná deklarace vize školy byla schválena pedagogickou radou dne 31. 8. 2016.

Chceme mít školu, ve které vládne demokratický systém s jasnými a jednoznačnými pravidly, důslednou kontrolou, a který všichni zaměstnanci a žáci chápou a dodržují.

Chceme být školou, ke které mají žáci a rodiče respekt, ale ne strach.  

Chceme být školou, která poskytuje kvalitní vzdělání všem žákům podle jejich možností, která motivuje žáky k zájmu o celoživotní vzdělávání, která vede žáky k hrdosti na své vědomosti a dovednosti.

Chceme být školou, která ve všech předmětech a všemi prostředky vede žáky ke kultivovanému projevu ústnímu i písemnému, ke kulturnímu chování a vystupování ve škole i na veřejnosti.

Chceme být školou, ve které si žáci váží svých učitelů, ale také učitelé svých žáků.

Chceme být školou, ve které je příjemně, bezpečno a která je vybavena vším, co je potřebné ke kvalitnímu vzdělávání.

Chceme být dobrou školou.