Školní klub

ŠK je určen pro žáky II. stupně, jenž pro přihlášené žáky zajišťuje zájmové vzdělávání, odpočinkový program, doučování, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Oddělení ŠK se naplňuje do max. počtu 30 žáků.

Obsah vzdělávání

Navazuje na Školní vzdělávací program ZŠ Zliv a vychází z něj. Vzdělávací oblasti jsou:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika a její aplikace
 • Informační a komunikační technologie
 • Člověk a jeho svět
 • Člověk a společnost
 • Člověk a příroda
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví
 • Člověk a svět práce

Průřezová témata základního vzdělávání:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Multikulturní výchova
 • Environmentální výchova
 • Mediální výchova

Konkrétní cíle vzdělávání

Vychází ze Školního vzdělávacího programu ZŠ Zliv, kde usiluje o naplnění těchto cílů:

 • umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

Kompletní informace o vzdělávacím programu školního klubu naleznete v dokumentech níže

Dokumenty

Školní vzdělávací program školního klubu

Vnitřní řád školního klubu