O škole


Základní škola a Základní umělecká škola Zliv sdružuje v jednom právním subjektu základní školu, základní uměleckou školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu.

ZŠ a ZUŠ Zliv je od roku 1995 příspěvkovou organizací Města Zliv.
Základní škola je plně organizovaná s 1. až 9. ročníkem a je spádovou školou pro Zliv a devět obcí z jejího okolí.

Pedagogický sbor ZŠ má kolem 35 členů, je plně kvalifikovaný a stabilizovaný. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik sociálně patologických jevů, metodik environmentální výchovy, logopedický metodik a metodik IT. 

V současné době škola vzdělává kolem 380 žáků. Žáci se speciálními potřebami jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve třídách pracuje 7 asistentů pedagoga.
Žákům je připravována bohatá nabídka zájmových činností, která se průběžně mění podle zájmu žáků a možností školy.

V rámci školního vzdělávacího programu je žákům nabízen kurz bruslení ve 2. ročníku, kurz plavání ve 3. a 4. ročníku, lyžařský kurz v 7. ročníku a kurz jízdy na koni v 8. ročníku.
Ve škole pracuje žákovský parlament jako iniciativní a poradní orgán ředitele školy.
Škola rozvíjí bohatou doplňkovou činnost, jež umožňuje efektivně využívat potenciál školy.

Zaměření základní školy

Základní škola ve Zlivi je jedinou školou pro rozsáhlé spádové území. To předurčuje její všeobecný charakter bez racionální možnosti úzké profilace a specializace. Úkolem školy je všestranně vzdělávat a vychovávat žáky v oblasti rozumové, charakterové, kulturní i tělesné a vybavit je potřebnými kompetencemi tak, aby byli co nejlépe připraveni na další život.

Naším cílem je, aby absolvent základní školy

 • měl základní všeobecné znalosti a dovedl je používat
 • domluvil se anglicky
 • ovládal na základní úrovni práci s počítačem
 • uměl vyhledávat a zpracovávat potřebné informace
 • byl vybaven komunikačními dovednostmi
 • měl pozitivní vztah k práci a dovedl efektivně pracovat v týmu
 • měl základní představu o své profesní budoucnosti
 • chápal vzdělávání jako celoživotní nutnost a měl k němu kladný vztah
 • měl pozitivně kritický vztah sám k sobě, k ostatním lidem, k zemi, ve které žije, k životnímu prostředí
 • respektoval a dodržoval pravidla i obecné normy chování
 • dovedl si utvořit a obhájit vlastní názor a dokázal respektovat názory jiných

Zaměření základní umělecké školy

ZUŠ ve Zlivi nabízí umělecké vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru, který se zaměřuje především na malbu a keramiku.
Při ZUŠ pracuje pěvecký sbor Skřivánek s přípravkou Jahůdky.

ZUŠ každoročně pořádá krajskou soutěžní přehlídku kytarové hry Zlivská kytara.